top of page
Family Portrait

MONIKULTTUURINEN TOIMINTAKESKUS GRANIITTI

 

Toimintakeskus Graniitti on perustettu vuonna 2016. Tarve uudelle tilalle nousi esiin paikallisosastojen toiminnan kautta, sillä kaupungin tiloja ei ollut tarjolla riittävästi. Lisäksi oli kova tarve saada sellaiset tilat, joissa monta järjestöä voisi toimia yhtäaikaisesti, säilyttää omia välineitään toimintaa varten ja tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, yhteisiä tapahtumia, juhlia ja muita tilaisuuksia.

 

SVK:n tärkeä tehtävä on avoimen vuoropuhelun edistäminen kulttuurien välillä. Monikulttuurinen toimintakeskus Graniitti toteuttaa tätä tehtävää. Keskuksessa voi kohdata muista kulttuureista tulleita ihmisiä, kokea yhteisöllisyyttä, tavata vertaisia ja pitää yllä omia kulttuuriperinteitään sekä tutustua muihin kulttuureihin. Toiminta on asiakaslähtöistä ja tekijät ja yleisö vaihtavat Graniitissa sujuvasti rooleja.​

Osallistuminen eri muotoiseen matalan kynnyksen toimintaan on myönteinen kokemus ihmisten hyvinvoinnille sekä sitä kautta myös yhteiskuntaan kiinnittymiselle. Monikulttuurinen toimintakeskus Graniitti:n sivustolle.

​​VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoistyö omalla äidinkielellä on monille maahanmuuttajille avain kotoutumiseen. Vapaaehtoisuus on mahdollisuus olla aktiivinen tekijä, verkostoitua muiden kanssa, löytää oman elämän merkityksiä muiden auttamisen kautta. 

SVK:n vapaaehtoiset tekevät hyvin erilaisia työtehtäviä: ohjaavat keskusteluryhmiä, kielikahvilaa, liikunnallisia tai taidekerhoja, ruoanlaittokerhoa jne..

LAPSET, NUORET JA IKÄÄNTYNEET: OSALLISTAVA JA TUKEVA TOIMINTA

SVK tukee paikallisosastoja nuorten toiminnan kehittämisessä, sekä etsii mahdollisuuksia yhteistyöhön suomalaisten toimijoiden ja viranomaisten kanssa. SVK:n paikallisosastot kehittävät omaa venäjänkielisille lapsille ja nuorille suunnattua kerhotoimintaa. 

 

SVKi edistää venäjänkielisten nuorten integroitumista Suomeen ja vahvistaa nuorten aktiivista osallisuutta. Aktiiviset erikieliset ja monikulttuuriset nuoret ovat Suomen tulevaisuus ja venäjänkielisten nuorten toimintaan panostetaan yhä enemmän. SVK järjestää yhteisiä tapahtumia eri paikkakunnilla asuville nuorille, jotka ovat mukana paikallisosastojen toiminnassa, esim. yhteisiä matkoja, nuorten leirejä, diskoja, mielenkiintoisia tapahtumia tai juhlia.

Ikääntyneiden venäjänkielisten hyvinvointi on tärkeä tulevaisuuden toiminta-alue. SVK pyrkii toiminnallaan vähentämään venäjänkielisten ikääntyneiden yksinäisyyttä, luo mahdollisuuksia osallistaa ikääntyneitä monimuotoiseen toimintaan, myös on-line toimintaan, jotta tavoitetaan senioreja koko Suomessa. SVK kehittää erimuotoista yhteistyötä monien tahojen kanssa, joiden kohderyhmänä ovat ikääntyneet, esim. Eläkeläiset ry, Käpyrinne ry:n JADE-Toimintakeskus tai Muistiliitto. Ikääntyneille järjestetään infotilaisuuksia, jotka koskettelevat heille tärkeitä teemoja, kuten eläkkeitä, erilaisia palveluja, sähköistä asiointia, OmaKanta – palvelun käyttöä jne..

Hyviä ja toimivia menetelmiä, kerhoja, harrastusmuotoja ym. levitetään kaikille SVK:n paikallisosastoille, pilotoidaan ja kehitetään eri paikkakunnilla ja järjestöissä. SVK auttaa paikallisosastoja verkostoitumaan paikallisten tahojen kanssa ja rakentamaan yhteistyötä.

Ota yhteyttä

Sienitie 18b

Helsinki

00760

bottom of page