top of page
Working Together on Project

Näkymätön voimavara - toiminnan tarkoituksena on kehittää venäjänkielisen järjestökenttämme sote- sektorin osaamista, toimintakykyä, tiedonsaantia ja verkostoitumista alan perinteisten järjestötoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat:

  • järjestöjen ohjaus,

  • neuvonta ja kouluttaminen 

  • tiedottaminen erilaisista ajankohtaisista asioista 

  • asianmukaisten verkostojen ja kumppanuuksien hakeminen ja ylläpitäminen.

 

Toisaalta hankkeen työntekijät ovat myös mukana monissa valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason verkostoissa, työryhmissä, neuvottelukunnissa jne. joissa pyrimme vaikuttamaan siihen, että venäjänkielisille, heidän järjestökentälleen, ja usein myös kielivähemmistöille yleisemmin, tärkeät näkökulmat tulevat paremmin otetuksi huomioon.

Kulttuurieroista johtuen monia hyte- ja sote-sektorien kysymyksiä tunnistetaan eri tavalla eri väestöryhmien parissa. Myös suomalaiseen yhteiskuntaan tuodaan jatkuvasti uusia jossain muualla tunnistettuja ongelmanasettelua ja niihin puolestaan ratkaisuyrityksiä, joiden läpiviesnti suomalaiseen yhteiskuntaan voi kestää vuisikymmeniä, tai jäädä kokonaan toteutumatta.

SVK:n keskeinen tehtävä on jäsenjärjestöjensä aktiivien sekä kieliryhmän laajan kontaktipinnan kautta tehdä tutuksi suomalaista valtavirran ajattelua, viranomaistetoa, toimintatapoja sekä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia toiminnalle, jonka kautta myös venäjänkielinen vähemmistä oppisi paremmin käyttämään viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteisiä palveluja, sekä perinteisempien toimijoiden kanssa tarvittaessa yhteistyössä touttamaan tai levittämään niitä omalle kohderyhmälleen matalalla kynnyksellä.

Working at the Office

TYÖRYHMÄT

SVK ylläpitää eri alueelliset ja aiheiset työryhmät, joka sisältä yhteinen chatti nopeaa tiedottamista varten ja säännölliset tapaamiset, jossa käsitellään eri kysymykset ja yhdessä etsitään ratkaisuja järjestötoiminnan kehittämiselle. Työryhmissä on tärkeä vertaisoppiminen.

KOULUTUKSET VAPAAEHTOISILLE

SVK kouluttaa vapaaehtoisia, jotka toimivat meidän omassa toiminnassa ja myös vapaaehtoisia jäsenjärjestöissä. Järjestöillä on oma työryhmää, jossa vahvistetaan osaamista koordinoida vapaaehtoisia ja kehittää toiminta hyödyntäen koulutettuja vapaaehtoisia.

Vapaaehtoisia avustavat mm. Jäsenjärjestöavustuksella järjestettävässä toiminnassa. SVK tarjoaa vapaaehtoisille koulutus, joka sisältää:

  • perehdytys vapaaehtoitoimintaan

  • vertaisohjaaja koulutus

  • eri teemat, jossa puhujina ovat muut asiantuntevat järjestöt

Beach Cleanup Volunteers
Organizing the Calendar

TALOUDELLINEN TUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE

SVK tukee myös  jäsenjärjestöjen toimintaa tarjoamalla SIVIS-Opintokeskuksen taloudellista tukea opintoryhmien ja vertaisopintoryhmien järjestämiseen. SVK on Opintokeskus SIVIS jäsen vuodesta 2022.

Lisäksi tarjoamme vuosittain STEAn jäsenjärjestöavustuksen,joka tukee järjestöä hanketoiminnassa.

Nettisivustomme järjestöille

www.svkinfo.fi

bottom of page