top of page
Image by Phil Aicken

Keskusjärjestö

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (lyhenne SVK) on keväällä 2015 rekisteröity ruohonjuuitasolla toimiva valtakunnallinen järjestö. Keskusjärjestöön kuuluvat 27 venäjänkielistä järjestöä paikallisosastoina ja jäsenjärjestöinä, jotka toteuttavat toimintaa eri puolella Suomea Keskusjärjestön strategian mukaisesti. Keskusjärjestö tavoittaa oman toiminnan ja paikallisjärjestöjen toiminnan kautta yli 20 000 ja sosiaalisen median sekä uutiskirjeen kautta yli 14 000 venäjänkielistä. Keskusjärjestö on vahva ja vakaa järjestö, luotettava tiedottamiskanava venäjänkielisille ja yhteistyökumppani viranomaisille.

Vuonna 2019 Keskusjärjestöllä on edustus seuraavissa elimissä:

 • Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen koordinaatioryhmä (jäsen seuraavalle kaudelle (2018-2020), venäjänkielisiä edustavana tahona)

 • Etelä-Suomen ETNO, Oikeusministeriö

 • USKU työryhmä, Oikeusministeriö ”Uskonnollisten ja monikulttuuristen nuorten vuoropuhelin asiantuntijaryhmä”

 • THL:n Digin hankkeessa

 • Uudenmaan Digituki pilotti hankkeen ohjausryhmä

 • Pakolaisavun Ve-To verkoston Digivaikuttamisryhmä – vaikuttamiselin

 • Ankkuri – hanke

 • Helsingin kaupungin Digirasti – hanke

 • Työllisyyden palvelutori – hanke

 

Asiantuntijaroolissa:

 •  

 • Kuntoutussäätiön ”Maahanmuuttajat sote-järjestöissä” verkostossa

 • ”Woman to work” Helsingin TYP:in ja ESR hankkeessa

 • e2 tutkimuksen venäjänkielisten kieliryhmän edustajana tutkimuksen alustavissa esityksissä

 • Moniheli ry:n jäsenjärjestöavustus työryhmä

 

Suomessa asuu tällä hetkellä virallisen tilaston mukaan yli 80 000 venäjää äidinkielenään puhuvaa henkilöä, ja he ovatkin Suomen suurin vieraskielisten maahanmuuttajien ryhmä. Noin 45% koko venäjänkielisen väestön määrästä Suomessa asuu Uudellamaalla. Järjestön tarkoituksena on järjestön jäsenten, paikallisosastojen ja jäsenyhdistysten jäsenten ja heidän perheidensä henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja. Maahanmuuttajien sopeutumisen suomalaiseen yhteiskuntaan edistäminen ja samalla maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämisen mahdollistaminen. Lisäksi yhdistys edistää eri kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Järjestön henkilöjäsenet ovat jäseninä venäjänkielisissä järjestöissä ympäri Suomea.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö 

 • edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä, myös kotouttamislain ulkopuolella syrjäytymisvaarassa olevalle: lapset, nuoret ja ikääntyneet

 • edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkostoitmista

 • ehkäisee syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa

 • venäjänkielisten henkilöjäsenten tiedottamisen, neuvonnan ja voimaannuttamisen kysymykset, jotka liittyvät kotoutumiseen ja kotouttamiseen Suomen yhteiskuntaan

 • venäjänkielisten kotouttaminen monipuolisen toiminnan kautta

 • jäsenyhdistysten toiminnan koordinointi ja venäjänkielisten järjestöjen paikallisen toiminnan kehittäminen Suomen yhteiskunnan kentällä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Keskusjärjestö toimii edustus- ja ruohonjuurentasolla. Keskusjärjestö toimii kattojärjestönä Suomessa toimiville venäjänkielisille järjestöille.

Venäjänkielisten maahanmuuttajien edunvalvonta ja edustaminen

 • Edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien kotouttamista paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kautta eri puolella Suomea

 • kokoaa kantaväestöä ja venäjänkielisiä kansalaisia ja yhteisöjä toimimaan keskusjärjestön tarkoituksen edistämiseksi

 • järjestää kulttuurivaihtoa, yhteistyöprojekteja, esitelmiä, seminaareja ja muita vastaavia tapahtumia Suomen venäjänkielistä väestöä koskevien ajankohtaisten kysymysten käsittelyä varten

 • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

 • toteuttaa kulttuurillisia, sosiaalisia, terveys- ja muita vastaavia yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankkeita

 • osallistuu tapahtumiin, jossa käsitellään Suomen venäjänkielistä väestöä koskevia kysymyksiä

 • perustaa asiantuntijaryhmiä, jaostoja ja projektiryhmiä

 • tekee aloitteita maahanmuuttajille suunnattavien palvelujen yhteensovittamiseksi ja kehittämiseksi

 • hakee avustuksia valtiolta ja muilta julkisilta yhteisöiltä

 • ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa.

Paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toiminta

 • vahvistaa, ohjaa ja tukee paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä

 • toimii paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksille neuvotteluelimenä, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia sekä järjestää kokouksia ja muita yhteisiä tilaisuuksia

 • hakee avustuksia ja toteuttaa yhteisiä valtakunnallisia hankkeita ja projekteja yhdessä paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä

 • vahvistaa paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen tietoisuutta digitaalisesta muutoksesta, kouluttaa ja edistää heidän digi-osaamista

 • huolehtii viestinnästä paikallisosastoille ja jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille

 • harjoittaa Keskusjärjestön omaa säännöllistä digitaalista ja painettua julkaisutoimintaa

 • edistää paikallisosastojen ja jäsenjärjestöjen verkostoitumista viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa paikallisesti

 • tukee osastojensa ja jäsenyhdistystensä jäsenhankintaa ja -pitoa

 • järjestää koulutuksia, sparrauksia, seminaareja, neuvontaa ja ohjausta, sekä mentoriohjelmia paikallisosastoille, jäsenjärjestöille ja muille tahoille.

Toiminta henkilöjäsenille

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta, orientaatiota yhteiskunnassa ja julkisissa palveluissa

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta Suomen terveysjärjestelmästä, sote-järjestöjen ja terveys-liittojen toiminnasta ja palveluista

 • edistää venäjänkielisten tietoisuutta digitalisaatiosta, vahvistaa heidän osaamista ja valmiutta olla sähköisten asioinnin itsenäisenä käyttäjänä

 • edistää venäjän kielen opetusta ja opiskelua ja venäjän kulttuurin ylläpitämistä

 • Suomalaisen kulttuurin tutuksi tekeminen

 • monikulttuurisen vuoropuhelun järjestäminen

 • neuvonnan- ja ohjauksen järjestäminen sosiaalipalveluista, ohjaus eteenpäin oikeiden palvelujen piiriin.

Keskusjärjestön rakenne


Järjestön tarkoituksen toteuttamiseksi työskentelevät rekisteröidyt järjestön osastot tai teemaosastot. SVK:n henkilöjäsenten tulee kuulua rekisteröityyn osastoon tai jäsenyhdistykseen. Keskusjärjestön osastot toimivat SVK:n strategian mukaisesti. Järjestön rekisteröidyn osaston nimi voi olla vapaamuotoinen lisäyksin, joka osoittaa keskusjärjestön osastoksi. Lisäys pitää olla “Suomen Venäjänkieliset, osasto” muodossa.
Paikallisosastot toimivat omalla alueellaan SVK:n arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaan ja edistävät jäsentensä valitsemilla tavoilla venäjänkielisten jäsenten hyvinvointia.

bottom of page