top of page

KESKUSJÄRJESTÖN TARKOTUS JA RAKENNE

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (lyhenne SVK) on rekisteröity keväällä 2015. Keskusjärjestö on valtakunnallinen kattojärjestö, joka toimii sekä edustustasolla, että ruohonjuuren tasolla ja yhdistää venäjänkielisiä järjestöjä ja henkilöjäseniä ympäri Suomea.

 

Suomessa asuu noin 100 000 venäjänkielistä maahanmuuttajaa, jotka ovat suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa. Venäjänkielisten erikoisuus on laaja moninaisuus ja heterogeenisuus. Edustamme hyvin laajaa joukkoa eri maista, alueista, kulttuureista ja uskonnoista muuttaneita. SVK toimii Suomen venäjänkielisten järjestöjen edustus- ja neuvotteluelimenä ja edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien osallistuutta ja sopeutumista Suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi järjestö edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

 

Keskusjärjestön tavoitteet:

 • vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, jotka koskevat Suomessa asuvien venäjänkielisten intressiä

 • valmistella aloitteita ja esityksiä ja lausuntoja viranomaisille ja yhteiskunnallisille organisaatioille Suomen venäjänkielistä väestöä koskevissa asioissa

 • edistää yhteistyön kehittämistä viranomaisten, muden tahojen ja venäjänkielisten järjestöjen välissä

 • vahvistaa paikallisjärjestöjen ja jäsenjärjestöjen toimintaedellytykset eri puolella Suomea

 • tiedottaa venäjänkielisiä kysymyksistä, jotka liittyvät kotoutumiseen ja kotouttamiseen Suomen yhteiskuntaan

 • edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkostoitumista

 • paikallisyhdistysten toiminnan koordinointi ja paikallisen toiminnan kehittäminen

 • edistää Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia

 • edistää venäjänkielisten digitaalisaatiota ja tietoisuutta sähköisestä asioinnista

 • edistää venäjänkielisten työllistymistä

 • tiedottaa venäjänkieliselle väestölle eri kysymyksistä, jotka liittyvät kotoutumiseen, koulutukseen, osallisuuteen tai hyvinvointiin

 • edistää kaksisuuntaista kotouttamista venäjänkielisten ja kantaväestön välillä

 • edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa maahanmuuttajien oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä

 • edistää kulttuurien välistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta

 • edistää syrjäytymisvaarassa olevien osallisuutta: lapset, nuoret, ikääntyneet, työttömät

 • ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa

 • ennaltaehkäistä venäjänkielisten maahanmuuttajien sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle joutumista asiakaslähtöisten toimintamahdollisuuksien luomisen kautta

 • edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäämällä kantaväestön osallisuutta toimintaan ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

 • edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien koulutusta, kokemusta ja potentiaalin rakenteellista käyttöä Suomalaisessa yhteiskunnassa

 

Keskusjärjestö toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat:

 • Vastuullisuus

 • Rohkeus

 • Avoimuus

 • Yhdessä tekeminen

 • Yhdenvertaisuus

Menestystekijät:

 • vahva, ihmisen kokoinen organisaatio

 • arvostettu, luotettava ja näkyvä yhteiskunnassa

 • luotettava kanava Suomessa asuville venäjänkielisille

 • tahto luoda toimiva tukiverkosto kielivähemmistölle

 • myönteisen informaation jakaminen

Keskusjärjestön strategiset tavoitteet vuosille 2020-2023 ovat:

 • Venäjänkielisten asema paranee, venäjänkielisten ääni on päätöksenteossa

 • Venäjänkielisten osallisuus Suomalaiseen yhteiskuntaan lisääntyy

 • Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointi paranee tietoisuuden lisääntymisen kautta

 • Venäjänkielisilla on nykyakaiset digitaidot ja he ovat sähköisen asioinnin itsenäisiä käyttäjiä

 • Venäjäkielisten työllistymismahdollisuudet paranevat

 • Venäjänkielisten vapaaehtoisten määrää lisääntyy koko Suomessa

bottom of page