top of page
Working Together on Project

Näkymätön voimavara - toiminnan tarkoituksena on kehittää venäjänkielisen järjestökenttämme sote- sektorin osaamista, toimintakykyä, tiedonsaantia ja verkostoitumista alan perinteisten järjestötoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Hankkeen keskeisiä toimintamuotoja ovat järjestöjen ohjaus, neuvonta ja kouluttaminen sekä tiedottaminen erilaisista ajankohtaisista asioista sekä asianmukaisten verkostojen ja kumppanuuksien hakeminen ja ylläpitäminen. Toisaalta hankkeen työntekijät ovat myös mukana monissa valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason verkostoissa, työryhmissä, neuvottelukunnissa jne. joissa pyrimme vaikuttamaan siihen, että venäjänkielisille, heidän järjestökentälleen, ja usein myös kielivähemmistöille yleisemmin, tärkeät näkökulmat tulevat paremmin otetuksi huomioon.

Kulttuurieroista johtuen monia hyte- ja sote-sektorien kysymyksiä tunnistetaan eri tavalla eri väestöryhmien parissa. Myös suomalaiseen yhteiskuntaan tuodaan jatkuvasti uusia jossain muualla tunnistettuja ongelmanasettelua ja niihin puolestaan ratkaisuyrityksiä, joiden läpiviesnti suomalaiseen yhteiskuntaan voi kestää vuisikymmeniä, tai jäädä kokonaan toteutumatta.

SVK:n keskeinen tehtävä on jäsenjärjestöjensä aktiivien sekä kieliryhmän laajan kontaktipinnan kautta tehdä tutuksi suomalaista valtavirran ajattelua, viranomaistetoa, toimintatapoja sekä yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia toiminnalle, jonka kautta myös venäjänkielinen vähemmistä oppisi paremmin käyttämään viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteisiä palveluja, sekä perinteisempien toimijoiden kanssa tarvittaessa yhteistyössä touttamaan tai levittämään niitä omalle kohderyhmälleen matalalla kynnyksellä

Working at the Office

TYÖRYHMÄT

SVK ylläpitää eri alueelliset ja aiheiset työryhmät, joka sisältä yhteinen chatti nopeaa tiedottamista varten ja säännölliset tapaamiset, jossa käsitellään eri kysymykset ja yhdessä etsitään ratkaisuja järjestötoiminnan kehittämiselle. Työryhmissä on tärkeä vertaisoppiminen.

KOULUTUKSEN VAPAAEHTOISILLE

SVK kouluttaa vapaaehtoisia, jotka toimivat meidän omassa toiminnassa ja myös vapaaehtoisia jäsenjärjestöissä. Järjestöillä on oma työryhmää, jossa vahvistetaan osaamista koordinoida vapaaehtoisia ja kehittää toiminta hyödyntäen koulutettuja vapaaehtoisia.

Vapaaehtoisia avustavat mm. Jäsenjärjestöavustuksella järjestettävässä toiminnassa. SVK tarjoaa vapaaehtoisille koulutus, joka sisältää:

perehdytys vapaaehtoitoimintaan vertaisohjaaja koulutus

eri teemat, jossa puhujina ovat muut asiantuntevat järjestöt

Beach Cleanup Volunteers
Organizing the Calendar

TALOUDELLINEN TUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE

We would not be who we are without our eco-friendly design, which is at the core of our strategy. We are constantly working to improve our offerings and expand upon our capabilities when it comes to design and production. Get in touch to learn more.

NETTISIVUSTOMME JÄRJESTÖILLE

WWW.SVKINFO.FI

bottom of page