top of page
Green Energy Turbines

KESTAVA KEHITYS

SVK Liitto ry on ollut FINGO:n jäsenjärjestö vuodesta 2020. Liitto panostaa kestävään kehitykseen, tuo kestävän kehityksen periaatteita tiedottamisen kautta Suomessa asuville venäjänkielisille, edistää lasten ja nuorten ymmärrystä aiheesta ja kehittää paikallisosastojen kautta yhteistä toimintaa, joka vastaa kestävän kehityksen 2030 agendaa.

 

Agenda 2030:n päätavoitteet liittyvät köyhyyden poistamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, laadukkaaseen koulutukseen, puhtaaseen veteen, energian saatavuuteen ja puhtauteen, säälliseen työhön ja talouskasvuun, teollisuuteen ja innovaatioihin, eriarvoisuuden vähentämiseen, kaupunkien ja paikallisyhteisöjen kestävyyteen, sekä instituutioiden ja oikeusjärjestelmän toimivuuteen.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. SVK panostaa Suomessa asuvien venäjänkielisten tietoisuuden lisäämiseen kestävän kehityksen tavoitteista.

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Kansallisten toimien lisäksi kansainvälinen yhteistyö on hyvin keskeisessä asemassa pyrittäessä ekologiseen kestävyyteen.

SVK työstää paikallisosastojen ja suomalaisten yhteistyökumppanien kanssa opetusmenetelmiä ja materiaaleja, jotka lisäävät venäjänkielisten lasten ja nuorten osaamista ympäristöstä, ekologisesta kestävyydestä ja ekosysteemien säilyttämisestä. Paikallisosastoissa järjestetään säännöllisesti opetusta erilaisen harrastustoiminnan muodossa eri ikäisille venäjänkielisille lapsille ja nuorille. Tarkoituksena on lisätä toiminnan kautta lasten ja nuorten ymmärrystä luonnon uusiutumis- ja kantokyvyn rajoista, jotta voimme turvata ihmiskunnan hyvän elämän mahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Toiminnalla lisätään eri ikäisten venäjänkielisten valmiutta kestävien valintojen tekemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Suomessa asioista kyetään sopimaan yhdessä ja voidaan luottaa yhteiskunnan toimivuuteen. Koko elämänkaaren läpi kantava hyvinvointi ja perusturva luovat perustan kestävälle yhteiskunnalle.

bottom of page